18/06/2018 19:28:03
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSI/13/2018 13/06/2018 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte d'obres - APROVACIÓ PROJECTE OBRES DE MILLORA DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS (P-6216) 12/06/2018 Mostrar
Anunci aprovació inicial Projecte - APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES PER LA MILLORA DE LES FONTS DEL PASSEIG JAUME I DE SALOU (P-1299) 16/05/2018 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
Expedient baixes ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer B17. Audiència als interessats. 08/06/2018 Mostrar
Baixes ofici, comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer 017. Audiència als interessats. 05/06/2018 Mostrar
Baixes d'ofici, comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer A17. Audiència als interessats 05/06/2018 Mostrar
Baixes ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer B17. Audiència als interessats. 22/05/2018 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/12/2018 14/06/2018 Mostrar
Publicació BOPT - Rectificació edicte aprovació padrons IBI i Taxa per recollida i eliminació de residus, exercici 2018. 21/05/2018 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/13/2018 14/06/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/11/2018 14/06/2018 Mostrar
Anunci convocatòria de subvencions a les entitats culturals, festives, juvenils i associacions de veïns per a l'any 2018 14/06/2018 Mostrar
Anunci de les bases de la XVII edició dels Premis 30 d'octubre - XVII PREMIS 30 D'OCTUBRE A LA CREATIVITAT INFANTIL I JUVENIL - SALOU 2018 25/05/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL DE PROMOTOR/A D'ACTIVITATS INTERÍ/NA 25/04/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE JARDINERIA INTERÍ/NA, GRUP C, SUBGRUP C1 25/04/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE SIS PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017. 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019 07/02/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CGT/13/2018 18/06/2018 Mostrar
Redacció anunci d'informació pública - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L'APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA DENSITAT HOTELERA SEGONS EL POUM AL PAU CS-14. (MP-40). 27/02/2018 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
Notificación procedimiento relativo a las resoluciones de los exp. sancionadores TSE 136/16, 19/2017 i 32/2017 31/05/2018 Mostrar
Notificació procediment relatiu a les resolucions dels exp. sancionadors TSE 136/16, 19/2017 i 32/2017 31/05/2018 Mostrar
Notificación acuerdo inicio exp. sancionador TSE08/2018. Interesado: PICORADAN SL 31/05/2018 Mostrar
Notificació acord inici exp. sancionador TSE08/2018. Interessat: PICORADAN SL 31/05/2018 Mostrar


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIO TARRAGONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE de l'any 2018 12/06/2018 Mostrar
AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Remitiendo anuncio de subasta (en catalán) para su publicación en el tablón de anuncios 29/05/2018 Mostrar
AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Remitiendo anuncio de subasta (en catalán) para su publicación en el tablón de anuncios 29/05/2018 Mostrar


Otras administraciones locales

Descripción Fecha publicación  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS. TRAMESA ANUNCI EN RELACIÓ A CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA DE CONTRIBUENTS. 13/06/2018 Mostrar
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS BILBAO. Anuncio de citación de comparecencia a contribuyente CHECK SUPPORT SLU 30/05/2018 Mostrar


Jefaturas provinciales de tráficoRegistro y NotariosOtrosPatronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals maig 2018. 28/05/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals març 2018 23/04/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals febrer 2018. 06/03/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir